ERIF – EUROPEJSKI REJESTR INFORMACJI FINANSOWEJ

ERIF, czyli Europejski Rejestr Informacji Finansowej to jedna z mniej znanych baz danych, które służą bankom oraz instytucjom pożyczkowym w celu weryfikacji wiarygodności finansowej klientów. Jednak pomimo tego, że Europejski Rejestr Informacji Finansowej nie jest bazą tak znaną, jak na przykład BIK lub KRD, warto znać podstawowe informacje na temat sposoby działania tego rejestru oraz kontrolować swój status w bazie ERIF.

 

KOMPENDIUM WIEDZY O ERIF

ERIF jest rejestrem standardowo sprawdzanym przez banki w procesie weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Baza ta jest jednak również istotna z perspektywy klientów firm pożyczkowych. Jak doskonale wiadomo, wiele spośród instytucji pożyczkowych działających na polskim rynku reklamuje dostępne w swoich ofertach pożyczki jako dostępne bez sprawdzania BIK czy KRD.

Są to informacje zgodne ze stanem faktycznym, jednak należy mieć świadomość, że nie istnieją instytucje pożyczkowe, które w ogóle nie korzystają z baz dłużników. Jeżeli więc nawet dana firma nie sprawdza klienta w Biurze Informacji Kredytowej czy Biurze Informacji Gospodarczej, istnieją bardzo duże szanse, że jego dane zostaną sprawdzone na przykład w Europejskim Rejestrze Informacji Finansowej.

Czym jest i jak działa ERIF?

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A działa w Polsce od 2003 roku. Zadaniem biura jest gromadzenie informacji na temat historii finansowej zarówno osób prywatnych (konsumentów), jak i osób prawnych. W odróżnieniu od na przykład KRD, ERIF gromadzi i udostępnia nie tylko dane negatywne, lecz również dane pozytywne.

Oznacza to, że biuro umożliwia kompleksowy wgląd w historię finansową konsumenta lub firmy, wliczając w to zarówno dane na temat ewentualnych zaległości itp, jak też historie zobowiązań spłaconych w sposób terminowy.

Co również ważne, ERIF jest biurem, które w pewien sposób kontroluje samo siebie: co kwartał baza danych Biura Informacji Gospodarczej ERIF jest kontrolowana przez niezależnego biegłego. Pozwala to nie tylko szybkie aktualizowanie obecnych w bazie ERIF informacji, lecz także na systematyczne poprawianie sposobu funkcjonowania systemu.

 

Kto może zostać wpisany do ERIF?

 

Negatywna informacja w bazie danych ERIF może pojawić się, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymienione powyżej warunki:

1. Całościowa kwota zaległego zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osób fizycznych oraz co najmniej 500 zł w przypadku firm.

2. Zobowiązanie jest przeterminowane o co najmniej 30 dni

3. Na co najmniej 14 dni przed dokonaniem wpisu do bazy ERIF dłużnik musi otrzymać pismo z wezwaniem do zapłaty

Za co natomiast można trafić do rejestru ERIF? Biuro to często kojarzone jest przede wszystkim z instytucjami pożyczkowymi, stąd dość powszechne lecz całkowicie błędne przekonanie, że do rejestru ERIF można trafić wyłącznie wskutek opóźnień w spłacie pożyczki pozabankowej lub też ewentualnie kredytu bankowego.

W rzeczywistości jednak do bazy ERIF możemy zostać wpisani również z tytułu na przykład zaległości w spłacie rachunków za telefon czy internet, rachunków za prąd, czynszu oraz wielu innego rodzaju należności.

Na witrynie internetowej Biura Informacji Gospodarczej można znaleźć informacje o następującej treści: “Wpisowi do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. podlegają konsumenci, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym”.

Co dokładnie oznaczają te słowa? Tak naprawdę negatywna informacja w bazie ERIF może zostać zamieszczona z tytułu dowolnego powodu, o ile zostały spełnione wymagania opisane powyżej oraz o ile zaległość jest wynikiem działalności gospodarczej lub stosunku prawnego. Mówiąc inaczej, przyczyną negatywnego wpisu do ERIF może być niewywiązanie się przez nas z każdej umowy, która obliguje nas do spłaty określonego zobowiązania.

Jak wygląda proces wpisywania dłużnika do rejestru ERIF?

 

Warto zacząć od tego, że procedura dokonywania negatywnej informacji do bazy ERIF będzie różnić się w zależności od tego, czy wierzyciel posiada tytuł egzekucyjnego czy też nie. Inna procedura dokonywania wpisu obowiązuje także w przypadku dłużników alimentacyjnych.

W przypadku zwykłej procedury wpisywania dłużnika do bazy ERIF, przede wszystkim muszą zostać spełnione warunki opisane w poprzednim akapicie (wysokość zaległego zobowiązania, okres przeterminowania zaległości, poinformowanie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu). Następnie wierzyciel składa wniosek o dokonanie negatywnego wpisu do bazy ERIF.

W przypadku, gdy wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym, dokonanie wpisu będzie wymagało także podania informacji na temat danych organu orzekającego, daty wydania oraz sygnatury tytułu wykonawczego.

Inaczej wygląda procedura w przypadku dłużników alimentacyjnych. Tutaj obowiązują następujące zasady:

1. Zobowiązanie musi być przeterminowane o co najmniej 6 miesięcy

2. Wpisu  może dokonać jedynie organ właściwy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Możliwe jest także dokonanie wpisu za pośrednictwem pracownika urzędu, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub pracownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

3. Dłużnik musi zostać uprzednio poinformowany przez organ właściwy lub pośrednika o zamiarze dokonania wpisu do bazy ERIF. 

Jak sprawdzić, czy zostaliśmy wpisani do rejestru ERIF?

Sprawdzenie, czy nasze dane figurują w bazie ERIF wymaga de facto jedynie rejestracji na internetowej witrynie biura. Następnie korzystając ze swojego konta wystarczy kliknąć w odpowiednią zakładkę. Otrzymamy w ten sposób raport na temat naszej osoby, które będzie zawierał zarówno ewentualne informacje pozytywne, jak i negatywne.

Co również istotne, w ramach systemu informatycznego ERIF możemy także sprawdzić, kto dokonywał zapytania o nasze dane. Możliwe jest także sprawdzenie firmy.

Jak usunąć wpisy z ERIF na swój temat?

 

Zasadniczo, usunięcie negatywnego wpisu z bazy danych ERIF jest możliwe jedynie wówczas, gdy dokonaliśmy spłaty zaległego zobowiązania lub też nasz dług uległ cesji (został sprzedany lub przeniesiony na inny podmiot). W takim wypadku, obowiązek usunięcia negatywnego wpisu na nasz temat spoczywa na wierzycielu. 

Możliwe jest również usunięcie negatywnego wpisu na nasz temat jeżeli zawiera on informacje niezgodne z prawdą lub też przy jego dokonywaniu wierzyciel nie dopełnił wszystkich koniecznych procedur formalnych.

W takiej sytuacji, możemy albo zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela z żądaniem dokonania aktualizacji, sprostowania lub usunięcia wpisu, albo też wnieść sprzeciw do biura ERIF. W tym ostatnim przypadku, wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie  www.erif.pl formularza kontaktowego, wybierając uprzednio temat “reklamacja”. Oczywiście, będziemy musieli odpowiednio udokumentować nasze żądanie. 

Inne ważne informacje

Warto pamiętać o tym, że wierzyciel ma prawny obowiązek przekazywania do biur takich, jak ERIF informacji ściśle zgodnych z prawdą. Wierzyciel ma również obowiązek usunięcia negatywnego wpisu na nasz temat jeżeli dokonaliśmy spłaty zadłużenia. W przeciwnym wypadku, możemy nie tylko wnieść sprzeciw do ERIF lecz także wystąpić na drogę sądową domagając się zadośćuczynienia za doznane szkody.

PRZEJDŹ NA STRONĘ ERIF

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info