KIEDY PORĘCZYCIEL NIE MUSI SPŁACAĆ POŻYCZKI?

Otrzymanie pożyczki czy kredytu, szczególnie w banku, jest znacznie łatwiejsze, jeśli konsument posiada zabezpieczenie dla zaciąganego zobowiązania. Zabezpieczenie takie jest dla pożyczkodawcy gwarancją uzyskania należnych środków na wypadek zaniechania spłacania zobowiązania przez pożyczkobiorcę.

W związku z tym pożyczkodawca czy też kredytodawca jest bardziej skory do udzielenia pożyczki, nawet jeśli konsument ma kiepską zdolność kredytową. Zabezpieczeniem pożyczki najczęściej bywają nieruchomości lub samochody. Inną formą pożądanego przez kredytodawców zabezpieczenia jest poręczyciel. Czym jest i jak działa poręczenie?

PRZEWODNIK GWARANTA

Co to jest poręczenie pożyczki?

 

Poręczenie pożyczki polega na wzięciu odpowiedzialności za część lub całe zobowiązanie jakie zaciąga pożyczkobiorca. Poręczyciel, zwany również gwarantem lub żyrantem, będzie zobowiązany do wsparcia pożyczkobiorcy na wypadek zmiany sytuacji finansowej i zaniechania spłat zobowiązania.

Poręczyciel musi oczywiście wyrazić dobrowolnie zgodę na pełnienie funkcji gwaranta oraz musi podpisać odpowiednie dokumenty. Gwarant staje się niejako współpożyczkobiorcą i dane jego widnieją w umowie pożyczkowej.

 

Co się dzieje kiedy pożyczkobiorca nie może spłacać swojego zobowiązania?

W sytuacji, w której pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania, zostaną wdrożone działania, które określa umowa pożyczkowa. W niej zawarte są informacje dotyczące zobowiązań poręczyciela. Zatem, co będzie działo się z niespłacanym zadłużeniem dyktują warunki na jakie przystał poręczyciel i pożyczkobiorca.

Poręczyciel może odpowiadać za całość zadłużenia i wówczas na niego spadnie obowiązek regulowania należności. Dla pożyczkodawcy nie ma żadnego znaczenia, że gwarant nie korzysta z pożyczonych pieniędzy. Kiedy dochodzi do sytuacji gdzie poręczyciel staje się zobowiązany do spłaty zadłużenia, nie skutkują żadne nawet racjonalne wymówki.

Poręczyciel przed podpisaniem umowy może zobowiązać się do zabezpieczenia tylko części pożyczonych pieniędzy. W takim wypadku nie będzie odpowiadał za całą pożyczkę.

Można również zobowiązać się do zabezpieczania pożyczki tylko na ściśle określony czas, na przykład tylko i wyłącznie na okres spłaty uzgodniony w umowie. Czyli – jeśli okres spłaty już minął, ale pożyczka nie jest spłacona, to gwarant nie jest już odpowiedzialny za jej zwrot.

Co ciekawe – w sytuacji, w której pożyczka przestaje być spłacana, gwarant odpowiada za spłatę należności całym swoim majątkiem. W związku z tym w pierwszej kolejności będzie pociągany do odpowiedzialności, a ewentualne egzekucje należności, na przykład z udziałem komornika, będą odbywały się z majątku poręczyciela, a nie pożyczkobiorcy! Gwarant przy uzgadnianiu warunków poręczenia może jednak zaznaczy, że w pierwszej kolejności egzekucje należności mają być dokonywane z majątku pożyczkobiorcy!!!

Czy istnieje szansa na wycofanie się z obowiązku pełnienia roli gwaranta?

Wycofanie się z poręczenia pożyczki jest możliwe, ale na pewno nie w sytuacji, w której pożyczkobiorca przestaje spłacać pożyczkę. Szansa na wycofanie się z bycia gwarantem istnieje kiedy pożyczka spłacana jest terminowo, a pożyczkobiorca wskaże inną formę zabezpieczenia.

Aby wycofać się z żyrowania pożyczki należy z odpowiednim wnioskiem zgłosić się do instytucji, która udzieliła pożyczki.

 

Czy gwarant może zabezpieczyć swój interes?

Ponieważ bycie żyrantem czyjegoś zobowiązania jest dość ryzykowne, można dokonać pewnego zabezpieczenia swojego interesu. Należy pamiętać, że nierzadko spotykają nas sytuacje losowe, które uniemożliwiają spłatę zobowiązania.

Do takich przypadków należy utrata zdrowia i tym samym utrata możliwości do podejmowania pracy zarobkowej, utrata pracy i środków na spłatę pożyczki czy też nawet utrata życia. W takich okolicznościach formalnie gwarant przejmuje obowiązek spłaty kredytu.

Jeśli jednak gwarant dokona wcześniej pewnych formalności, może zabezpieczyć tym samym swój interes. Do takich rozwiązań zaliczyć można przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zabiegiem tym przenoszone jest prawo własności, na przykład do samochodu, z pożyczkobiorcy na gwaranta. Auto staje się własnością gwaranta, jeśli pożyczkobiorca zaniecha spłaty kredytu. Innym rozwiązaniem jest zabezpieczenie w postaci hipoteki lub weksla.

Czy żyrant może odzyskać spłacone pieniądze?

Zakładając, że poręczyciel nie zabezpieczył się w żaden sposób przed niespłacanym kredytem, może skorzystać z roszczenia regresowego. Zabieg polega na wytoczeniu sprawy sądowej.

Nie będzie łatwo i warto pamiętać, że żyrant ma 10 lat od dnia spłaty zobowiązania na wytoczenie takiej sprawy. Najwięcej szans będzie mieć taki gwarant, który spłacał kredyt należący do osoby, która nie dokonywała spłaty zobowiązania z innych przyczyn niż losowe.

 

Kto może zostać gwarantem? Czy poręczyciel musi posiadać zdolność kredytową?

Gwarantem może stać się w zasadzie każdy – członek rodziny, znajomy czy sąsiad. W przepisach nie ma ograniczeń związanych z pokrewieństwem, zatem wystarczy jedynie posiadać kogoś kto wyrazi chęć i zgodę.

Zdarza się jednak, że pożyczkodawca może uznać proponowanego gwaranta za osobę mało wiarygodną, a to za sprawą braku zdolności kredytowej. Oczywistym jest, że rolą gwaranta jest zabezpieczenie pożyczki, toteż poręczyciel musi mieć zdolność do spłacenia zobowiązania.

Pożyczkodawcy w związku z tym dokonują wnikliwej analizy i oczekują aby żyrant nie tylko posiadał dobre dochody, ale również dobrą historię kredytową.

Zostać gwarantem czy odmówić?

Przeważnie o poręczenie kredytu proszą nas członkowie rodziny lub bliscy znajomi. Obawa przed utratą dobrych stosunków skłania wielu ludzi do wyświadczania takiej ryzykownej przysługi. Pomijając kwestię nieuczciwości, warto skupić się na sytuacjach niezależnych ani od nas samych ani od osób, które proszą nas o poręczenie.

Wyżej już wspomniano o sytuacjach, które uniemożliwiają spłatę zobowiązania. Utrata pracy, zdrowa lub życia może spotkać każdego z nas w niespodziewanym momencie. W związku z tym warto posiłkować się takim argumentem, jeśli chcemy odmówić wyświadczenia takiej przysługi.

Inną kwestią wartą przemyślenia jest obciążanie swojej własnej zdolności kredytowej. Osoba będąca gwarantem kredytu czy pożyczki traci lub znacząco redukuje swoją własną zdolność kredytową. Banki dysponują informacjami dotyczącymi poręczeń kredytów, a jeśli poręczyciel będzie starał się o swój własny kredyt, będzie traktowany surowiej.

Gdzie w sektorze pozabankowym można otrzymać pożyczkę z zabezpieczeniem?

 

W sektorze pozabankowym rzadko kiedy stosuje się zabezpieczenie pożyczki. Poręczyciel z dobrą zdolnością kredytową jest warunkiem koniecznym w instytucji pożyczkowej Rapida. W tej firmie zdolność kredytowa wnioskodawcy ma mniejsze znaczenie niż gwaranta.

Zatem tutaj o pożyczkę może starać się osoba, której dane widnieją w bazach dłużników i osoba bez pracy. Grunt aby gwarant, którego posiada wnioskodawca mógł dokonać spłaty zobowiązania, jeśli nie dokona tego pożyczkobiorca.

W sektorze pozabankowym istnieje również możliwość zabezpieczania pożyczki samochodami lub nieruchomościami. Pożyczki te jednak dotyczą przeważnie większych kwot i są proporcjonalne do wartości zastawu. Co ciekawe, przedmiot zabezpieczenia nie musi należeć do pożyczkobiorcy, a do gwaranta!

Taką formę zabezpieczenia stosują instytucje pożyczkowe oferujące pożyczki dla firm. Taki zabieg powoduje, że pożyczkodawcy nie są zainteresowani sytuacją finansową oraz zdolnością kredytową pożyczkobiorcy.

Poręczyciel (gwarant, żyrant) jest funkcją obciążoną wysoką odpowiedzialnością, a regulowanie nieswoich długów wobec banku czy instytucji pożyczkowej stanie się obowiązkiem gwaranta, jeśli pożyczkobiorca zaniecha spłat. Jednocześnie, gwarant zwiększa stanowczo szanse na otrzymanie pożyczki. Czy warto jednak pisać się na takie przedsięwzięcia? Żyrant nigdy nie ma pewności, że odzyska pieniądze, które potencjalnie musiałby za pożyczkobiorcę spłacić. 

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info