KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest najstarszym biurem informacji gospodarczej w Polsce. KRD funkcjonuje w naszym kraju dokładnie od 4 sierpnia 2003 roku.

KOMPENDIUM WIEDZY O KRD

W odróżnieniu na przykład od Biura Informacji Kredytowej, celem istnienia KRD nigdy nie było przykładowo regulowanie działania sektora finansowego. Krajowy Rejestr Długów od samych początków swojej działalności jest bazą danych, która umożliwia swobodny przepływ określonych informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz osobami prywatnymi.

Kolejna istotna cecha charakterystyczna KRD to fakt, iż baza ta gromadzi tylko i wyłącznie informacje na temat zadłużenia. W KRD nie jest zamieszczana nasza historia kredytowa z uwzględnieniem również spłaconych zobowiązań, lecz jedynie informacje na temat zaległych zobowiązań finansowych.

Można więc powiedzieć, że Krajowy Rejestr Długów jest po prostu czymś w rodzaju powszechnie dostępnej encyklopedii zadłużenia, zawierającej informacje zarówno na temat podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. KRD od dłuższego czasu współpracuje z grupą kapitałową Kaczmarski Group. Krajowy Rejestr Długów jest także patronem programu Rzetelna Firma oraz wydaje Złote Certyfikaty Rzetelności.

Kto może zostać wpisany do KRD?

Do bazy Krajowego Rejestru Długów możemy zostać wpisani z tytułu zaległości w spłacie:

1. Kredytu bankowego

2. Pożyczki pozabankowej

3. Abonamentu telefonicznego/opłaty za internet

4. Czynszu

5.Mandatu

6. Opłat administracyjnych/urzędowych

7. Opłaty za ubezpieczenie

8. Rachunku za prąd, wodę, odprowadzanie ścieków, energię cieplną, gaz

9. Alimentów

Warto jednak zaznaczyć, że możliwość trafienia do bazy Krajowego Rejestru Długów jest uwarunkowana spełnieniem kilku precyzyjnie określonych kryteriów. Są to następujące wymogi:

• Zobowiązanie musi stanowić rezultat stosunku prawnego, tj. zostało zaistniało w sposób formalny na mocy umowy cywilnoprawnej.

• Kwota zaległego zobowiązania musi wynosić co najmniej 200 zł w przypadku osób fizycznych oraz co najmniej 500 zł w przypadku osób prawnych, wliczając w to odsetki oraz inne koszty(np. koszty postępowania egzekucyjnego)

• Musi minąć co najmniej 14 dni od momentu poinformowania dłużnika przez wierzyciela o zamiarze przekazania informacji do KRD. Co ważne, informacja ta musi zostać dostarczona do dłużnika poprzez list polecony lub też doręczenie osobiste

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystkie wymienione powyżej wymogi mają charakter ściśle obligatoryjny. Oznacza to, że wierzyciel nie może wpisać nas do KRD jeżeli nie spełniliśmy każdego z nich w sposób całkowity.

 

Jak wygląda proces wpisywania dłużnika do rejestru?

Proces wpisywania danych dłużnika do bazy KRD wygląda następująco:

1. Na samym początku wierzyciel musi zawrzeć z Krajowym Rejestrem Długów pisemną umowę o udostępnianie informacji gospodarczych a także dokonać opłaty za wybrany abonament

2. W niektórych przypadkach wierzyciel musi również dysponować tytułem wykonawczym, a więc na przykład prawomocnym wyrokiem sądu nakazującym dłużnikowi spłatę zobowiązania.

3. Ostatnim krokiem jest wysłanie przez wierzyciela do dłużnika listu poleconego z wezwaniem do zapłaty lub też doręczenie wezwania do zapłaty osobiście.

4. W przypadku, gdy wierzyciel dysponuje wyrokiem sądowym dane dłużnika najczęściej znajdują się w bazie KRD po upływie około 14 dni.

Jak sprawdzić, czy zostaliśmy wpisani do rejestru KRD?

 

W celu sprawdzenia, czy nasze dane znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Długów, musimy przede wszystkim dokonać rejestracji na witrynie internetowej KRD. Po założeniu konta oraz podaniu naszych danych osobowych, będziemy musieli dokonać ich potwierdzenia poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł lub poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego.

Po tym, jak weryfikacja zostanie dokonana oraz zatwierdzona przez system, będziemy mogli zalogować się na swój profil. Zostaniemy poproszeni o wybór określonego abonamentu (do wyboru jest abonament darmowy oraz różne warianty abonamentów płatnych). Niezależnie od wariantu wybranego przez nas abonamentu usług, będziemy mogli sprawdzić fakt ewentualnej obecności naszych danych w bazie KRD: w tym celu wystarczy kliknąć w zakładkę “sprawdzenie” a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji:

  • Sprawdzenie naszych danych w KRD

  • Sprawdzenie kto pobierał dane na nasz temat

  • Sprawdzenie wiarygodności firmy

Wybieramy oczywiście pierwszą z opcji a następnie potwierdzamy nasz wybór. Po upływie krótkiej chwili otrzymamy raport zawierający informacje na temat naszej osoby.  Będzie on zawierał informacje na temat ewentualnych zaległych zobowiązań bezspornych oraz zobowiązań kwestionowanych.

Ciekawą opcją jest także pobranie raportu z informacjami na temat tego, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdzał nasze dane w KRD. W ten sposób dowiemy się, czy nie padliśmy np. ofiarą bezprawnego sprawdzenia naszych danych. Warto tutaj zaznaczyć, że sprawdzenie danych osoby fizycznej w KRD jest legalne tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli osoba ta wyraziła na to zgodę.

Jak usunąć wpisy z KRD na swój temat? 

 

Jeżeli chcemy usunąć z KRD wpis na temat naszej osoby, będziemy potrzebowali przede wszystkim odpowiednich podstaw prawnych. Oznacza to, że nie możemy starać się o skasowanie wpisu wówczas, gdy został on dokonany w sposób legalny oraz ze spełnieniem wszystkich koniecznych warunków.

Jeżeli jednak uważamy, że nasze dane nie powinny figurować w Krajowym Rejestrze Długów możemy zażądać od byłego wierzyciela usunięcia naszych danych z KRD lub też sami złożyć wniosek o wykreślenie naszych danych z rejestru KRD. W tym drugim przypadku do wniosku będziemy musieli załączyć dokumentację potwierdzającą nieistnienie, spłatę lub wygaśnięcie długu.

Warto wiedzieć, że wierzyciel ma prawny obowiązek usunięcia naszych danych z KRD w przeciągu 14 dni od momentu spłaty przez nas zaległego zobowiązania. Wierzyciel ma także obowiązek aktualizować dane na temat naszego zadłużenia, np. jeżeli dokonaliśmy częściowej spłaty zobowiązania.

Kolejnym obowiązkiem wierzyciela jest podawanie zgodnej z prawdą informacji na temat prawnego statusu naszego zobowiązania, tj. czy jest to zobowiązanie bezsporne czy zobowiązanie kwestionowane. Wierzyciel ma obowiązek usunięcia naszych danych z KRD również wtedy, gdy dokona zbycia długu(nasze zobowiązanie zostanie sprzedane innemu wierzycielowi).

W przypadku niedopełnienia przez wierzyciela któregoś z tych obowiązków możemy wystąpić na drogę sądową i domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. To samo dotyczy sytuacji, gdy nasze dane zostały wpisane do KRD w sposób nieprawidłowy(bez spełnienia wszystkich koniecznych wymogów) lub też w sposób całkowicie bezpodstawny.

W każdym z tych przypadków wierzyciel jest także zagrożony karą grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Inną metodą “usunięcia” wpisu na nasz temat z KRD jest oczekiwanie na to, aż Krajowy Rejestr Długów sam usunie nasze dane. Co do zasady, KRD przechowuje dane na temat dłużników nie dłużej niż 3 lata, a w niektórych przypadkach nie dłużej niż 10 lat.

Po upływie 10 lat od dokonania ostatniej aktualizacji przez wierzyciela, nasze dane powinny zostać usunięte z KRD. Również w tej sytuacji obowiązek usunięcia naszych spoczywa na wierzycielu: jeżeli od momentu ostatniej aktualizacji upłynęło co najmniej 10 lat, wierzyciel jest zobowiązany złożyć do KRD wniosek o wykreślenie naszych danych.

PRZEJDŹ NA STRONĘ KRD

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info