USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM – PRZEWODNIK DLA POŻYCZKOBIORCY

Sektor pozabankowy udziela rocznie prawie 4 miliony pożyczek. W 2017 roku z chwilówki skorzystało około 3 mln osób. Jest to zatem sektor, który ma całkiem spory wpływ na społeczeństwo.

Pożyczki pozabankowe są w dużej mierze w granicach zainteresowania osób wykluczonych z sektora bankowego. Ale nie jest to zasadą! Część klientów banków również sięga czasem po szybkie pożyczki, a to za sprawą krótkiego okresu oczekiwania na pieniądze.

Kiedy pożyczki chwilówki pojawiły się na polskim rynku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W pewnym momencie sektor ten zaczął wymykać się spod kontroli i rządził się swoimi prawami. Kilka lat temu rozpoczęto intensywne prace nad uregulowaniem tej dziedziny tak aby podwyższyć komfort konsumentów i wyeliminować z rynku nieuczciwych graczy.

W niniejszym artykule dokonałam przeglądu ustawy o kredycie konsumenckim, czyli najważniejszego dokumentu, który sprawuje pieczę nad zasadami udzielania kredytów konsumenckich oraz naliczaniem opłat z tytułu udzielanych zobowiązań.

Ponieważ Moniak.info jest serwisem poświęconym pożyczkom pozabankowym, opisane niżej zagadnienia dotyczą stricte tego sektora. Mam nadzieję, że poniższe informacje będą użyteczne dla klientów instytucji pożyczkowych.

Co to jest kredyt konsumencki?

Tak zwykło się nazywać każde zobowiązanie jakie udzielane jest klientowi przez banki i inne uprawnione do tego instytucje, z dowolnym przeznaczeniem za wyjątkiem celów związanych z działalnością gospodarczą i/lub zawodową.

Obowiązki pożyczkodawcy względem pożyczkobiorcy 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie, dotyczy ona zasad i trybu zawierania umów o kredyt konsumencki, obowiązków kredytodawcy (lub pośrednika) w kwestii informacji udzielanych konsumentowi oraz obowiązków wszystkich stron, które wynikają z zawieranych umów.

Rozdział 2 ustawy dotyczy obowiązków kredytodawcy, które muszą być dopełnione przed zawarciem umowy z klientem. Są to:

1. Konieczność informowania klientów o wysokości opłat jakie będzie generować dane zobowiązanie. Ustawodawca nakazuje aby takie informacje były podawane również w reklamach kredytów i pożyczek. Pożyczkodawca musi zatem poinformować o stopie oprocentowania pożyczki, całkowitej kwocie pożyczki oraz RRSO. Przeważnie takie informacje podawane są poprzez reprezentatywny przykład, czyli instytucja pożyczkowa dokonuje obliczeń wszystkich kosztów pożyczki na konkretną kwotę. Instytucje pożyczkowe publikują je na swoich serwisach internetowych.

Co wynika z tego rozdziału, to konieczność jasnego informowania konsumenta o tym jakie koszty poniesie z tytułu zaciągniętej pożyczki. Nie może być zatem żadnych ukrytych kosztów, niedomówień oraz sytuacji, w której ostateczna kwota do zapłaty różni się od tego co zadeklarował pożyczkodawca. Konsument nie może mieć żadnych wątpliwości o cenie zobowiązania!

2. Punkt kolejny, bardzo istotny dotyczy oceny zdolności kredytowej konsumenta przed zawiązaniem umowy o pożyczkę. Instytucja pożyczkowa jest zobligowana do szacowania możliwości konsumenta tak aby nie powodować nadmiernego zadłużania się klientów.

Wybór sposobu oceny zdolności kredytowej ustawodawca pozostawia w dużej mierze pożyczkodawcy. W ustawie wymienione są takie opcje:

  • informacje zebrane od klienta,
  • bazy danych,
  • własne wcześniej pozyskane informacje.

Warto tutaj dodać, że konsument jest zobowiązany do udzielania informacji lub przedkładania dokumentów na żądanie pożyczkodawcy. Zatem, jeśli instytucja pożyczkowa życzy sobie zaświadczeń od pracodawcy, to konsument powinien je dostarczyć. Jeśli tak się nie stanie, pożyczkodawca nie musi rozpatrywać wniosku o pożyczkę takiego klienta.

3. Istotnym obowiązkiem pożyczkodawcy jest dostarczenie na nośniku trwałym wszelkich informacji, które dotyczą udzielanego kredytu. Konsument musi mieć czas aby zapoznać się z zasadami udzielonego zobowiązania, zanim podpisze umowę!

Koszty pożyczki i przywileje konsumenta

 

W rozdziale 3 mowa jest o kosztach pożyczki, jest to zatem dość istotny rozdział dla konsumentów. Z ustawy wynika, że pozaodsetkowe koszty w okresie spłaty nie mogą przekraczać kwoty zaciągniętego zobowiązania. Jest to ważna informacja i nawet jeśli konsument podpisze umowę, której zapisy wskazują, że koszty te są wyższe niż pożyczka, wówczas taka umowa prawnie nie wiąże konsumenta!

Rozdział 4 dotyczy spłaty zobowiązania przed terminem. Z ustawy wynika, że konsument może w dowolnym czasie trwania spłaty pożyczki dokonać częściowej lub całościowej jej spłaty. Ponadto konsumentowi w przypadku spłaty całości pożyczki należy się zwrot kosztów, które dotyczą okresu, o który skrócono okres kredytowania. Pożyczkodawca ma 14 dni na zwrócenie należnych kosztów. Warto tutaj zaznaczyć, że konsumentowi należy się zwrot nie tylko odsetek, ale również prowizji oraz ubezpieczenia.

Dotychczas jednak ani banki ani instytucje pożyczkowe nie stosowały się do tych zasad, i rozliczano się z konsumentami zwracając odsetki oraz koszt ubezpieczenia. Prowizja również jest kosztem zależnym od okresu trwania pożyczki, toteż powinna być zwracana. O tym fakcie informował już UOKIK, a w ostatnim czasie również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Rozdział 5 dotyczy odstąpienia od umowy przez konsumenta. Takie prawo posiada każdy konsument i na odstąpienie od umowy ma 14 dni. O tym już pisałam w poradniku moniak.info tutaj. Co ciekawe, każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do dostarczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wraz zresztą dokumentów pożyczki.

Jedynym kosztem jaki konsument ponosi z tytułu odstąpienia od umowy pożyczki są odsetki naliczane od dnia otrzymania pieniędzy od pożyczkodawcy do dnia zwrotu pożyczonych pieniędzy. Na zwrot pieniędzy pożyczkodawcy konsument ma 30 dni.

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

Ustawa reguluje również zasady funkcjonowania instytucji pożyczkowych. To co dla konsumenta jest najważniejsze, to fakt, że każda instytucja musi być wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, którego prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wszyscy pożyczkodawcy, którzy działają legalnie mają numer KRS, po którym danego pożyczkodawce możemy znaleźć w rejestrze. Jeśli potencjalny pożyczkodawca nie posiada takiego numeru ani wpisu do RIP oznacza to, że jego działalność nie jest zgodna z prawem! Korzystaj tylko ze sprawdzonych firm.

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info

Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

CZY ZA DŁUGI MOŻNA IŚĆ DO WIĘZIENIA? Osoby zmagające się z zadłużeniem często obawiają się, iż sytuacja, w jakiej się znalazły może w końcu doprowadzić je do pobytu w więzieniu.  Warto więc zdawać sobie sprawę, iż co do zasady polskie prawo nie przewiduje kary...

Przedawnienie długu – nowe prawo

Przedawnienie długu – nowe prawo

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW - NOWE PRAWO Wielu dłużników doszukuje się informacji w internecie dotyczących przedawnienia różnego rodzaju długów. Nie tylko sami dłużnicy są tym tematem zainteresowani, ale również wierzyciele oraz spadkobiercy. Wierzyciel oczywiście zrobi...

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

CO MOŻE KOMORNIK? NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI Egzekucje komornicze budzą wiele kontrowersji. Kojarzą się z bezwzględnością i uporem, nie raz również z łamaniem prawa. Nieświadomi swoich praw dłużnicy stają się ofiarami systemu, który nadał komornikom sporo praw. W...