WNIOSEK O UMORZENIE ODSETEK

Odsetki kapitałowe oraz ewentualne odsetki karne to istotna część wchodząca w skład kosztów kredytów udzielanych przez banki oraz mniejsza część kosztów pożyczek pozabankowych. W określonych sytuacjach, gdy mamy problem ze spłatą całości zaciągniętego zobowiązania, możemy starać się o umorzenie odsetek.

INFORMATOR POŻYCZKOBIORCY

Warto przy tym pamiętać, że, jak wspomniano, w przypadku pozabankowych produktów pożyczkowych odsetki kapitałowe przeważnie stanowią jedynie niewielką część całościowych kosztów pożyczki a czasami-nie występują w ogóle (w koszt pożyczki wliczana jest np. jedynie prowizja).

Aby dać sobie szansę na uniknięcie konieczności płacenia odsetek (zarówno kapitałowych, jak też odsetek karnych jeżeli występują), będziemy musieli napisać wniosek o umorzenie odsetek.

Jak powinien wyglądać tego rodzaju dokument oraz w jakich sytuacjach możemy liczyć na to, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

DOWIEDZ SIĘ JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI NA SPŁATĘ CHWILÓWKI

 

Czym jest i jak powinien wyglądać wniosek o odsetki?

 

Jak sama nazwa wskazuje, wniosek o umorzenie odsetek jest niczym więcej, niż prośbą skierowaną do pożyczkodawcy o anulowanie części naszego zadłużenia. Co ważne, nie należy mylić wniosku o umorzenie odsetek z prośbą o anulowanie zadłużenia lub też rozłożenie go na raty.

Co więcej, w samym piśmie należy raczej unikać sformułowań, które mogą brzmieć dwuznacznie, np. informacji, że prosimy o umorzenie odsetek kapitałowych oraz karnych, ale w ostateczności możemy zgodzić się także na ratalną spłatę zadłużenie.

W takiej bowiem sytuacji pożyczkodawca może po prostu uznać nasze pismo za niejasne bądź też nierzetelne. To my sami powinniśmy wiedzieć, czego dokładnie oczekujemy oraz z czym zwracamy się do banku/firmy pożyczkowej.

Jeżeli przedmiotem naszej prośby jest umorzenie odsetek, pismo powinno dotyczyć tylko i wyłącznie tej materii. W przypadku natomiast, gdy chcielibyśmy rozłożyć zobowiązanie na raty lub na większą ilość rat- należy w tym celu napisać odrębny wniosek (oczywiście, nie należy składać obu wniosków w tym samym czasie, ponieważ w ten sposób wierzyciel nie będzie miał jasności co do naszych intencji).

Jak natomiast dokładnie powinien wyglądać wniosek o umorzenie odsetek? Przede wszystkim, muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

1. Osobiste dane wnioskodawcy(dłużnika) – nasze imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz ewentualnie także adres zameldowania, numer telefonu a także adres poczty elektroniczne

2. Dane banku lub instytucji pożyczkowej – nazwa oraz adres

3. Informacje na temat charakteru wniosku– informacja na temat tego, czy składamy wniosek o całkowite lub całościowe umorzenie odsetek oraz czy nasz wniosek dotyczy odsetek kapitałowych, odsetek karnych czy zarówno odsetek kapitałowych, jak i karny

4. Informacja na temat stosunku prawnego stanowiącego przyczynę zadłużenia – Tutaj najlepiej podać informacje na temat rodzaju kredytu/pożyczki oraz okresu spłaty. Warto również dołączyć umowę kredytu/pożyczki

5. Uzasadnienie naszego wniosku- w tej części powinniśmy podać dokładne przyczyny, które sprawiły, że nie jesteśmy zdolni do całościowej spłaty naszego zadłużenia, np. utrata pracy, nagła choroba, choroba kogoś z bliskiej rodziny, wypadek, nieprzewidziana utrata majątku itd.

6. Kwota naszego zadłużenia- należy podać kwotę precyzyjną, czyli co do grosza

7. Załączniki do wniosku –  wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające podaną przez nas argumentację co do powodu, dla którego zwracamy się z wnioskiem o umorzenie odsetek

8. Informacja z naszym zapewnieniem o gotowości do spłaty pozostałej części zadłużenia podstawowego (części kapitałowej) oraz zapewnienie, że jesteśmy skłonni do podjęcia negocjacji co do spłaty zadłużenia na nowych warunkach

9. Prośba o rozpatrzenie wniosku w sposób pozytywny

10. Podpis osoby składającej wniosek (czyli dłużnika).

Co ważne, wniosek o umorzenie odsetek składamy w sposób pisemny, poprzez wysłanie go na adres instytucji, będącej wierzycielem. W określonych sytuacjach może się zdarzyć, że wierzyciel odeśle nasz wniosek z żądaniem uzupełnienia określonych danych lub dołączenia dodatkowych dokumentów- w takiej sytuacji mamy 7 dni na zastosowanie się do żądania oraz ponowne przesłanie pożyczkodawcy  tym razem już kompletnego wniosku.

Kiedy możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek?

 

Co do zasady, wierzyciele niechętnie i rzadko godzą się całkowite lub nawet częściowe umorzenie odsetek. Wiele będzie zależeć od motywacji naszego wniosku, tj. zarówno podanej przyczyny, dla której znaleźliśmy się w sytuacji uniemożliwiającej spłatę całości zadłużenia, jak i dokumentacji potwierdzającej podane przez nas informacje, np. na temat choroby, wypadku lub utraty pracy.

Często wierzyciel bierze pod uwagę również naszą historię kredytową: jeżeli w przeszłości zdarzało się nam już zalegać ze spłatą zaciągniętych zobowiązań lub też mamy inne zaległe zobowiązania, szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku w oczywisty sposób stają się mniejsze.

Co robić w przypadku odrzucenia wniosku?

Jeżeli uważamy, że podana przez nas argumentacja jest zasadna i naprawdę znaleźliśmy się w trudnej sytuacji materialnej wskutek okoliczności losowych, możemy odwoływać się od negatywnej decyzji w sprawie złożonego przez nas wniosku. Odwołanie można złożyć w siedzibie instytucji, u której posiadamy zadłużenie, lub też u rzecznika finansowego.

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info